Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF)

  • Địa chỉ: Khu KT Dung Quất, Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi
  • Điện thoại: +84 255 3614 666 
  • Fax: +84 255 3614 555
  • Email: info@bsr-bf.com.vn