ETHANOL

– Giới thiệu về công nghệ: sản xuất, tồn chứa, hệ thống xuất
– Chất lượng sản phẩm: chất lượng sản phẩm; kiếm soát chất lượng và các chứng nhận